Algemene voorwaarde

Algemene Voorwaarden ToGO Rijopleidingen

Laatst bijgewerkt: 08-10-2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met ToGO Rijopleidingen, zowel op de rijschool als op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van ToGO Rijopleidingen. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen.

ToGO Rijopleidingen dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die voldoet aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de examenkosten zijn betaald.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Het is niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld boodschappen doen of rookpauzes.

1.5 ToGO Rijopleidingen heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet kunnen doorgaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden, wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld, en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

 

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 Om autorijlessen te volgen moet de leerling 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen te volgen moet de leerling 18 jaar oud zijn en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Voor bromfietsrijles moet de leerling 16 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Als de leerling iets te laat is, wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Is de leerling er dan nog niet, dan heeft ToGO Rijopleidingen het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven, maar wel 48 uur van tevoren melden, anders heeft ToGO Rijopleidingen het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van tevoren niet of vergeet aan te geven, of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik naar waarheid aan ToGO Rijopleidingen.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, heeft ToGO Rijopleidingen het recht de lessen (leenovereenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft ToGO Rijopleidingen het recht dit te verhalen op de leerling.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

 

ARTIKEL 3

3.1 Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de termijndatum voldaan te zijn. Gebeurt dit niet, dan worden de lessen stopgezet.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

  • a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvangt de leerling 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal € 27,50) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
  • b. ToGO Rijopleidingen mag rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan schakelt ToGO Rijopleidingen een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

3.5 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en het rijbewijs behaalt terwijl het pakket nog niet volledig benut is, heeft de leerling recht op restitutie: de kosten worden per losse lesuur berekend, en het restant wordt gecrediteerd.

3.6 Indien de leerling de opdracht annuleert of tussentijds beëindigt, zal ToGO Rijopleidingen alle gemaakte kosten, de bestede uren inbegrepen, met een vermeerdering van twintig procent aan de leerling in rekening brengen.

 

Rij(her)examen en Tussentijdse Toets:

ARTIKEL 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. ToGO Rijopleidingen heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten.

ARTIKEL 5

5.1 ToGO Rijopleidingen heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te ontbinden als:

  • a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5).
  • b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

 

Aanvullende afspraken:

ARTIKEL 6

6.1 ToGO Rijopleidingen kan, indien nodig, aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Deze algemene voorwaarden zullen echter op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

6.3 Een proefles is alleen gratis wanneer het rijbewijs bij de rijschool wordt behaald. Wanneer de leerling stopt met de rijlessen voordat het rijbewijs wordt behaald, zal ToGO Rijopleidingen de prijs voor een losse rijles in rekening brengen bij de leerling. Een proefles is een rijles/intake van 60 minuten waarvan 40 minuten actief op de weg wordt gereden en de overige 20 minuten wordt besteed aan het verstrekken van informatie en het stellen van vragen. Deze is gratis als je je daarna gelijk inschrijft en rijlessen bij ons neemt; anders kost het € 24,95.

 

Lespakketten:

ARTIKEL 7 – Lespakketten:

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft aangeschaft en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren dienen contant betaald te worden per les.

7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen worden gereserveerd of afgenomen. ToGO Rijopleidingen is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

7.3 De overeenkomst vervalt ten aanzien van een lespakket wanneer de leerling is gestopt met rijlessen en langer dan een jaar niet van zich laat horen. Daarna komt zonder enige recht op restitutie de rechten en plichten over en weer te vervallen, met uitzondering van de betalingsplicht van de leerling aan ToGO Rijopleidingen.

 

ARTIKEL 8 – Vrijwaring:

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, gelden de volgende afspraken:

  1. ToGO Rijopleidingen kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. ToGO Rijopleidingen draagt zelf het risico.
  2. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
  3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  4. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact op met de rijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 ToGO Rijopleidingen zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedagvaard voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

 

ARTIKEL 9 – Geschillen, Ontevredenheid of Klachten:

Bij klachten, ontevredenheid of geschillen met ToGO Rijopleidingen dient de leerling altijd eerst een oplossing te zoeken met de rijschool alvorens negatieve berichten of recensies te verspreiden. Bij een goede afwikkeling van klachten, ontevredenheid of geschillen naar tevredenheid heeft de leerling geen recht om negatieve berichten of recensies te verspreiden over de rijschool. Bij onterechte recensies of negatieve berichten worden juridische stappen genomen.

 

ARTIKEL 10 – Slotbepaling:

10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Gratis Proefles aanvragen

Vul dit formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact jou op!